ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

1. Xứng đáng

Posted by daothu09 on August 19, 2010

Ngày con chuẩn bị đi học

Tin GS Ngô Bảo Châu được giải thưởng Toán học Fields làm chấn động cả Việt Nam. Bản thân tôi cũng thấy vui mừng. Xin chúc mừng thành công của Châu. Phải nói rằng, ở đây, công lao vô cùng vĩ đại cho thành công của GS thuộc về mẹ của Ngô Bảo Châu.

Con tôi cũng đã theo học lớp chuyên Toán – Tin A0 của Trường ĐH KHTN – ĐHQG Hà Nội, sau khóa Ngô Bảo Châu vài khóa học. Con tôi mồ côi cha từ khi chưa bước vào lớp 1. Đến khi con đi học, đặc biệt ở các lớp chọn, lớp chuyên, tôi mới thấy nhiều vị phụ huynh thật là VĨ ĐẠI.

Tôi đã từng bị một vị phụ huynh (là nam) dè bỉu: “Chị không có tiền mà lại thích cho con chị học sang”?!, chỉ vì con tôi đủ điểm được học lớp chuyên Toán mà tôi không để cháu học thêm toán (khi con tôi học lớp chuyên Toán cấp II Trưng Vương, Hà Nội).

Tôi đã từng bị trưởng ban phụ huynh (là nam) lớp 10 của con (lớp chuyên Toán – Tin), nguyên là cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đe mắng như kẻ có tội chỉ vì việc con tôi giúp bạn bị sẩy chân, làm trễ giờ về sau cuộc tham quan của lớp.

Tôi đã phải khóc khi thầy My (thầy dạy Tin của các lớp chuyên nơi GS Ngô Bảo Châu đã theo học) nói trước cuộc họp phụ huynh là miễn giảm 50% phí học thêm cho con tôi trong đội tuyển. Thật quả, tôi đã cảm nhận được sự khinh miệt hiện ra trên nét mặt của không ít các vị phụ huynh đã tham dự cuộc họp hôm đó. Cảm giác đó làm sao cứ đeo bám tôi cho đến tận bây giờ.

Hà Nội, ngày 19/08/2010

Advertisements

2 Responses to “1. Xứng đáng”

 1. Andzu said

  Khi toâi ñoïc nhöõng doøng chò vieát, toâi ruøng mình nghó laïi moät thôøi lôùp chuyeân cuûa toâi. Haønh trình chuyeân toaùn cuûa toâi gioáng heät nhö con chò, nieàm mô öôùc cuûa bao cha meï Haø noäi thôøi bao caáp. Toâi cuõng laø ngöôøi hoïc cuøng lôùp vôùi Giaùo sö NBC. Toâi möøng cho anh, moät ngöôøi coù naêng khieáu thaät söï veà toaùn, nhöng toâi cuõng buoàn cho toâi vì toâi ñaõ maát tuoåi thô. Toâi caùm ôn cha meï toâi laø ngöôøi chaêm soùc con caùi chu ñaùo nhö chò vaø mong con caùi gioûi giang. Theá nhöng nghó laïi caû tuoåi thô toaøn thi cöû maø cho ñeán khi toát nghieäp ÑH ôû nöôùc ngoaøi roài, toâi cuõng vaãn coøn noãi aùm aûnh thi cöû hoïc haønh kieåu nhoài soï nhö caùc lôùp chuyeân. Nhöõng ñöaù treû bò thoåi vaøo ñaàu nhöõng öôùc mô laø nhaø toaùn hoïc vaø soáng trong moät moâi tröôøng ích kyû tranh ñua, khoù coù ngöôøi baïn thaân. Baûo Chaâu laø tröôøng hôïp ñaëc bieät, vaäy coù bao nhieâu nghìn ñöùa treû nhö con chò, nhö toâi…
  Yeâu con thì haõy laéng nghe vaø quan saùt chuùng, ñoäng vieân chuùng vaø hoã trôï chuùng thöïc hieän öôùc mô. Ñöøng nuoâi con kieåu nuoâi gaø coâng nghieäp vì ñeå thaønh oâng noï baø kia… vaø cuõng may laø caâu chuyeän cuûa chò keå veà naêm 1989 vaø hy voïng caùc oâng boá baø meï ngaøy nay coù caùi nhìn hieän ñaïi vaø nhaân baûn hôn.

  Khi tôi đọc những dòng chị viết, tôi rùng mình nghĩ lại một thời lớp chuyên của tôi. Hành trình chuyên toán của tôi giống hệt như con chị, niềm mơ ước của bao cha mẹ Hà nội thời bao cấp. Tôi cũng là người học cùng lớp với Giáo sư NBC. Tôi mừng cho anh, một người có năng khiếu thật sự về toán, nhưng tôi cũng buồn cho tôi vì tôi đã mất tuổi thơ. Tôi cám ơn cha mẹ tôi là người chăm sóc con cái chu đáo như chị và mong con cái giỏi giang. Thế nhưng nghĩ lại cả tuổi thơ toàn thi cử mà cho đến khi tốt nghiệp ĐH ở nước ngoài rồi, tôi cũng vẫn còn nỗi ám ảnh thi cử học hành kiểu nhồi sọ như các lớp chuyên. Những đưá trẻ bị thổi vào đầu những ước mơ là nhà toán học và sống trong một môi trường ích kỷ tranh đua, khó có người bạn thân. Bảo Châu là trường hợp đặc biệt, vậy có bao nhiêu nghìn đứa trẻ như con chị, như tôi…
  Yêu con thì hãy lắng nghe và quan sát chúng, động viên chúng và hỗ trợ chúng thực hiện ước mơ. Đừng nuôi con kiểu nuôi gà công nghiệp vì để thành ông nọ bà kia… và cũng may là câu chuyện của chị kể về năm 1989 và hy vọng các ông bố bà mẹ ngày nay có cái nhìn hiện đại và nhân bản hơn.

 2. daothu09 said

  Anh nhận định sai về các lớp chuyên rồi.
  Có 2 loại học sinh ở lớp chuyên (đặc biệt là chuyên Toán vì có chuyện thi quốc gia và quốc tế) : 1) học sinh do bố mẹ hướng vào lớp chuyên, có lực, có quyền; 2) học sinh có năng khiếu từ nhỏ do được phát hiện sớm và được phụ huynh cho vào lớp chuyên để có cơ hội phát triển như con tôi nhưng nghèo (dù là nhất thời). Còn giữa học sinh trong lớp chuyên, tôi xin nhắc lại: đặc biệt là chuyên Toán, có sự tranh đua không lành mạnh, thậm chí ích kỷ và v.v. thì chủ yếu là do các phụ huynh BẢO BAN con mình. Con tôi vẫn có nhiều bạn và bạn tốt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: