ĐÀO HỒNG THU

Welcome to my blog

Từ điển thuật ngữ ngôn ngữ học khối liệu Anh – Việt (English – Vietnamese Glossary of Corpus Linguistics)

Posted by daothu09 on April 17, 2011

Dr. Dao Hong Thu

Anh

Việt

alignment xác định đường nối
anaphoric annotation chú giải đại từ (chú giải trùng lặp)
annotated corpus khối liệu chú giải
annotation chú giải
Artificial Intelligence (AI) trí tuệ nhân tạo
automatic hyphenizer công cụ ghép tự động
balanced corpus khối liệu cân bằng
base tagset nhóm mã phục hồi cơ bản
CES chuẩn mã hóa khối liệu
CL tools công cụ ngôn ngữ máy tính
CLAWS hệ thống chú giải tự động
COCOA references chương trình Cocoa
collocate đồng trật tự
collocation đồng tệp từ
comparable (reference) corpus khối liệu đối chiếu
computational linguistic lexicon từ vựng trong ngôn ngữ máy tính
Computational Linguistics (CL) ngôn ngữ học máy tính
computer-aided learning / computer-assisted language learning (CALL) học với sự hỗ trợ của máy tính
computer-aided translation (CAT) dịch máy có hỗ trợ
concordance dẫn mục
corpora khối liệu
Corpus Linguistics ngôn ngữ học khối liệu
Corpus Processing xử lí khối liệu
co-text đồng ngữ cảnh
Cutting tagger hệ thống chú giải Cutting
disambiguation tạo đơn nghĩa
discoursal annotation chú giải thuyết trình
ditto tagging, ditto tag nhãn cùng kiểu
DTD xác định kiểu văn bản
EAGLES thẩm định chuẩn kĩ thuật ngôn ngữ
encoding mã hóa
entity reference chương trình đối tượng
frequency list danh mục tần số sử dụng
full parsing phân tích cú pháp đầy đủ
general text checker bộ kiểm định văn bản chung
header phần đầu trang
KWAL từ khóa trong ngữ cảnh
KWIC từ khóa và đường nối
Language Engineering (LE) công nghệ ngôn ngữ
Language/Linguistics Resources tài nguyên ngôn ngữ
lemmatisation từ vị hóa
lexical data base (LDB) cơ sở dữ liệu từ vựng
Lexical Resources/Data nguồn từ vựng
lexicon từ vựng
Lingware/Language Engineering Tools sản phẩm giải nén ngôn ngữ
machine lexicon từ vựng dành cho máy
Machine Translation (MT) dịch máy
monitor corpus khối liệu chủ
monolingual corpus khối liệu đơn ngữ
multilingual corpus khối liệu đa ngữ
Natural Language Processing (NLP) xử lí ngôn ngữ tự nhiên
node nút từ
opportunistic corpus khối liệu khuyến mại
parallel (aligned) corpus khối liệu song song
parser/syntactic parser bộ phân tích cú pháp
parsing phân tích cú pháp
part-of-speech tagger bộ chú giải từ vựng
part-of-speech tagging nhãn cú pháp
phonetic transcription ghi âm
portmanteau tag nhãn từ kết hợp
problem-oriented tagging nhãn định hướng
products sản phẩm
prosodic annotation chú giải âm điệu
public domain tools công cụ miền thông dụng
query(ing) tools công cụ giải đáp
recoverability tính phục hồi
reference corpus khối liệu tham khảo
sampled corpus khối liệu mẫu
saturated corpus khối liệu bão hòa
semantic annotation chú giải nghĩa
SGML ngôn ngữ mã hóa theo chuẩn
skeleton parsing phân tích cú pháp phần khung
span khoảng cách
special corpus khối liệu chuyên dụng
spelling checker bộ kiểm định ngữ âm
spoken corpus khối liệu phát âm
style checker bộ kiểm định phong cách ngôn ngữ
tag nhãn
TAGGIT chương trình chú giải từ vựng
tagset tệp nhãn
TEI chuẩn mã hóa văn bản
TEI Guidelines hướng dẫn chuẩn mã hóa văn bản
terminological data bank (TDB) ngân hàng dữ liệu thuật ngữ
terminological management system (TMS) hệ thống quản trị thuật ngữ
terminology databases cơ sở dữ liệu thuật ngữ
Text Chunking phân nhỏ văn bản
treebank khối liệu cấu trúc hình cây
unannotated corpus khối liệu không chú giải
validation phê chuẩn
WSD mô tả hệ thống

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Aarts J., Meijs W. (1990). Theory and Practice in Corpus Linguistics. Amsterdam: Rodopi.

 2. Biber D., Finegan E. (1991). On the exploitation of corpora in variation studies. Aijmer and Altenberg, p.204-20.
 3. Bright W. (1992). International Encyclopedia of linguistics. New York: Oxford University Press.
 4. Carter R. (2004). Language and creativity. The art of common talk. London: Routledge.
 5. Crowdy S. (1993). Spoken corpus design and transcription, Literary and Linguistic Computing. 8(4), p.259-65.
 6. Edwards J.A., Lampert M.D. (1994). Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. Hillside, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 7. Halteren H., van den Heuvel T. (1990). Linguistic Exploitation of Syntactic Databases. Amsterdam: Rodopi.
 8. Hutchins W.J., Sommers H.L. (1986). An introduction to machine translation. London: Academic Press.
 9. Leech G. (1991). The state of art in corpus linguistics. Aijmer and Altenberg, 8-29.
 10. Mahlberg M. (2007). Corpus stylistics: bridging the gap between linguistic and literary studies. London: Continuum.
 11. McEnery T., Wilson A. (1996). Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 12. Nespor M., Vogel I. (1990). Prosodic Phonology. Dordrecht: Foris.
 13. Oostdijk N., de Haan P. (1994). Corpus-based research into language. Amsterdam: Rodopi.
 14. Sinclair J. (2004). Trust the Text. Language, corpus and discourse. London: Routledge.
 15. Souter C. (1993). Towards a standard format for parsed corpora. Aarts et al. 197-212.
 16. Souter C., Atwell E. (1993). Corpus Based Computational Linguistics. Amsterdam: Rodopi.
 17. Sparck Jones K. (1992). Natural language processing: an overview. Bright 1992, Vol. 3, 53-59.
 18. Scott M., C. Tribble (2006). Textual Patterns. Key words and corpus analysis in language education. Amsterdam: Benjamins.
 19. Wynne M. (2005). Developing Linguistic Corpora: a guide to good practice. Oxford: Oxbow Books.
 20. Đào Hồng Thu (2007). Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus) (phần 1). Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số 7 (141), tr.9-13.
 21. Đào Hồng Thu (2008). Khối liệu – đặc trưng và phân loại. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số 1+2 (147+148), tr.23-26.
 22. Đào Hồng Thu. http://corling.wordpress.com

Hà Nội, ngày 17/03/2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: